Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

quotiteiten [2017/05/23 11:22] (current)
mbogaert created
Line 1: Line 1:
 +==== Quotiteiten ==== 
 +Een aandeel of quotiteit is één deel in het geheel van de onverdeelde gemeenschap van een gebouw. De aandelen of quotiteiten worden per kavel toegekend in de basisakte van het gebouw.  
 +De verhouding van de aandelen wordt onder andere gebruikt bij het verdelen van sommige kosten (zie [[verdeelsleutels]]) en bij het stemmen tijdens de Algemene Vergadering.